skype
anmartfx
Какво ново?
 
За нас:
 
Търговия
 
Валутни пазари

 

 

 

КАТАЛОГ 2013

Капиталови пазари

Лекция 1 - Финансови пазари
1. Същност и функции на финансовите пазари.
2. Видове финансови пазари. Български капиталов пазар.
3. Фондовата борса - организация и принципи на функиониране. Условия за членство.
4. Характеристики и ефективност на капиталовите пазари. Особености на капиталовия пазар в Р.България.
5. Инвестиционна банкова дейност.
6. Регулиране на пазарите на ценни книжа.

Лекция 2 - Участници на финасовите пазари
1. Инвестиционни посредници - същност, роля и регулиране на дейността им.
2. Инвестиционна и финансово-посредническа дейност на банки.

Лекция 3 - Инвестиционни дружества
1. Инвестицонни дружества - същност, видове и регулиране на дейността.
2. Управляващи дружества -същност и особености.
3. Дружества със специална инвестиционна цел.
4. Взаимни фондове. Пенсионни фондове.

Лекция 4 - Централен депозитар. Българска фондова борса. ДКЦК.
1. Централен депозитар. Същност, функции и роля. Изисквания за членство. Регистриране на ценни книжа и сделки.
2. Българска фондова борса - организация, членство и функции. Допускане на емисии и разкриване на информация.
3. Държавна комисия по ценните книжа - същност, функции и роля.
4. Регулиране и контрол на капиталовия пазар.

Лекция 5 - Финансови инструменти на паричния пазар
1. Особености на паричния пазар. Финансови инструменти.
2. Съкровищни бонове и тяхното приложение.
3. Депозитни сертификати - същност и приложение.
4. Търговски ценни книжа.
5. Банкови акцепти. Пазар на банковите акцепти.

Лекция 6 - Финансови инструменти на капиталовия пазар
1. Характеристика на капиталовия пазар.
2. Финасови инструменти с фиксирана доходност.
3. Финансови инструменти с променлив доход.
4. Хибридни финансови инструменти. Конвертируеми ценни книжа. Облигации с варанти.

Лекция 7- Деривативни финансови инструменти
1. Опции - същност, видове и стратегии за търговия.
2. Фючърси - механизъм на тйрговията на фючърсните пазари. Стратегии на фючърсните пазари.
3. Форуърди - същност, особености и приложение.
4. Суапове - същност, особености и приложение.
5. Индексни сертификати върху акции и облигации, депозитарни разписки и други.

Лекция 8 -- Цена на краткосрочните и дългосрочните ценни книжа
1. Цена на краткосрочните ценни книжа.
2. Цена на облигация с нулев купон.
3. Цена на облигация с годишни купонови плащания.
4. Цена на облигация с шестмесечни купонови плащания.
5. Цена на акции.
6. Цена на пирвилегирована акция.
7. Цена на обикновена акция.
8. Инфлация и определяне цените на акциите.


Лекция 9 - Цена на опции
1. Цена на опция.
2. Ограничения върху стойността на опцията.
3. Определяне на фючърсни цени.
4. Цена на форуърд.
5. Форуърдни цени и очаквани спот цени.

Лекция 10 - Сделки с финансови инструменти
1. Eмисия на ценни книжа - организация на първоначалната емисия, публично предлагане и поемане на емисия.
2. Сделки и организация на пазар с ценни книжа. Правила на търговия на организирания пазар. Процедури за клиринг и сетълмент. Гарантиране на сделките. Правила за поведение.
3. Сделки на извънборсовия пазар на ценни книжа.

16
 

 

  Copyright (c) 2003-2004 Anmart Forex. All rights reserved.